ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «VANORO HOTEL»

Εκτιμούμε ιδιαίτερα που επιλέξατε το VANORO HOTEL για τη διαμονή σας. Για το λόγο αυτό φροντίζουμε επιμελώς για τη διαφύλαξη και προστασία του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή μας. Στο VANORO HOTEL ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και τους ελληνικούς εκτελεστικούς νόμους. Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτήν την πολιτική απορρήτου, μαζί με άλλες ειδοποιήσεις απορρήτου που ενδέχεται να σας δείχνουμε κατά καιρούς, ώστε να γνωρίζετε πλήρως πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει πώς το ξενοδοχείο μας χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, όταν σας καλωσορίζουμε ως επισκέπτη μας ή όταν επικοινωνούμε διαφορετικά μαζί. Κατά τη συλλογή αυτών των στοιχείων, ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και από το νόμο οφείλουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το γιατί και πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε επί αυτών. Σας ενημερώνουμε, επίσης, για τα δικαιώματα απορρήτου σας και πώς σας προστατεύει ο νόμος.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

Όταν αναφερόμαστε σε προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο είναι εκείνο το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση, email, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Όταν αναφερόμαστε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εννοούμε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή η επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλα πρόσωπα ή φορείς, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.
«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» είναι η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
«Δεδομένα που αφορούν στην υγεία» είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα / Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό.
Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτή δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες του ιστότοπού μας έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σε αυτούς πληροφόρηση και/ή υπηρεσίες, ενημέρωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει το ξενοδοχείο μας, τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα μέσα προστασίας τους και τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.
Προκειμένου να είναι διάφανης ο τρόπος συλλογής, χρήσης, αποθήκευσης, μεταφοράς και προστασίας των προσωπικών δεδομένων (PII) που λαμβάνουμε, το VANORO HOTEL ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και τηρούμε όλες τις παγκοσμίως αποδεκτές και με βάση τα διεθνή πρότυπα, πολίτικες ασφάλειας, ώστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα πελατών που επεξεργαζόμαστε κατά τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο που διέπει τόσο την ίδια την επιχείρηση, όσο και τρίτους που τυχόν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της επιχείρησης.
Το νομικό πλαίσιο που ακολουθεί δεσμεύει την Επιχείρηση μας η οποία λειτουργεί με βάση την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία: τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (αναφέρουμε το Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν, τους κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β’ 2715/17.11.2011 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005) και τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων /ΓΚΠΔ – 2016/679) και το νόμο 4624/2019 (Μέτρα Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2016/679]).

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το VANORO HOTEL επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια, κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Συμπερασματικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν το επιτρέπει ο νόμος.
Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι:
α) Η συγκατάθεσή σας. Όπου η νομική μας βάση είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ενέργειες, όπως εξυπηρέτηση διαμονής, παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών (σχετικά με τις προτιμήσεις σας, τις ανάγκες σας κοκ), την επικοινωνία μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης των ταξιδιωτικών σας προτιμήσεων και των προτιμήσεων διαμονής και εστίασης, ώστε να σας παρέχουμε υπηρεσίες αποκλειστικά για εσάς και/ή ενέργειες ενημέρωσης και αποστολής ειδικών προσφορών για υπηρεσίες και προϊόντα μας, ή ενημερώσεις για προσέχεις εκδηλώσεις ή προσφορές, λήψη ενημερωτικού υλικού (newsletter) κλπ.
β) Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας, στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων μας. Για παράδειγμα, όταν κάνετε κράτηση στο ξενοδοχείο μας, αυτό είναι συμβόλαιο ή όταν καταγράφουμε στοιχεία ταυτοποίησης κατά την άφιξη σας.
γ) Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική ή κανονιστική (μας) υποχρέωση. Για παράδειγμα, τηρώντας αρχεία των πωλήσεών μας για φορολογική συμμόρφωση ή διευκόλυνση με τη διαδικασία πληρωμής.
δ) Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας, στο πλαίσιο διασφάλισης εννόμων συμφερόντων μας (ή εκείνα τρίτων), καθώς τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων. Για παράδειγμα, όταν διεξάγουμε έλεγχο απάτης ως μέρος της διαδικασίας check-out ή λαμβάνουμε μέτρα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας ασφαλή, για διευκόλυνση πληρωμών, την εξυπηρέτηση διαμονής σας, της διαμονής σας σε συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, βελτίωση υπηρεσιών μας, προσωπικές ταξιδιωτικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα, διαχείριση κρατήσεων (διαμονής και εστιατορίου), προσωποποιημένες υπηρεσίες, εμπορική προώθηση, διευκόλυνση διοικητικών διαδικασιών κλπ.
ε) Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την προστασία ζωτικών συμφερόντων δικών σας ή του ατόμου που συνοδεύετε.
στ) Η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων.
ζ) Η ικανοποίηση αιτημάτων σας.
η) Η έκδοση τιμολογίων Πελατών.
θ) Η εκτέλεση ενημέρωσης εισπράξεων πελατών στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.
Όταν εξετάζουμε νόμιμα συμφέροντα, προτού επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα νόμιμα συμφέροντά μας, φροντίζουμε να λαμβάνουμε υπόψη και τα δικαιώματά σας για να εξισορροπούνται τυχόν πιθανές επιπτώσεις σε εσάς (τόσο θετικά όσο και αρνητικά). Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δραστηριότητες, όπου τα συμφέροντά μας υπερακοντίζουν τον αντίκτυπο αυτής της επεξεργασίας σε εσάς (εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται διαφορετικά ή επιτρέπεται από το νόμο).

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, κατόπιν ρητής συγκαταθέσεως των υποκειμένων, η οποία δίνεται είτε από τα τελευταία προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επεξεργασία ή συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων, είτε από την ίδια την επιχείρηση όταν επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, όπου ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από αυτά.
Στην προαναφερόμενη συγκατάθεση γίνεται σαφής ενημέρωση των υποκείμενων των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι πρόκειται να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού και ενημερώνονται για όλα τα αναγνωρισμένα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκήσουν.
Συλλέγουμε, επίσης, και αναλύουμε τα δεδομένα που εισάγετε με τη χρήση ψηφιακών μέσων (στον ιστότοπο και τις εφαρμογές του ξενοδοχείου μας), τα δεδομένα της συσκευής, της συνδεσιμότητας και της διαμόρφωσης, τη διαδικασία άφιξης σας και τη διευκόλυνση, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας με το διαδίκτυο, όπως κατά την εγγραφή, την πρόσβαση στο λογαριασμό ή το προφίλ σας για την εκτέλεση εντολών πληρωμής λογαριασμών, την ηλεκτρονική επικαιροποίηση των στοιχείων σας, τη δήλωση βλαβών στο δίκτυο, την υποβολή αιτήσεων κλπ.
Ενδέχεται να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε δεδομένα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Παρακάτω αναφέρουμε τους κύριους τρόπους, με τους οποίους το κάνουμε αυτό:
➢ Ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα, κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στις εγκαταστάσεις μας, ζητώντας σας να συμπληρώσετε ορισμένα έγγραφα/έντυπα σε σχέση με τη συνολική διαμονή, για παράδειγμα όταν κάνετε check-in και check-out, χρησιμοποιείτε τα καταλύματα, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας, χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες θυρωρείου μας, παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις μας, συμμετέχετε σε διαγωνισμό, προώθηση ή έρευνα, συμπληρώνετε μια κάρτα στοιχείων επικοινωνίας και/ή μας δίνετε την επαγγελματική σας κάρτα. Συλλέγουμε, επίσης, Προσωπικά Δεδομένα όταν κάνετε κράτηση μέσω τηλεφώνου, επικοινωνείτε μαζί μας, μέσω email ή μέσω διαδικτυακών συνομιλίων, ή επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών. Αυτές οι επικοινωνίες μπορούν να καταγραφούν για λόγους διασφάλισης ποιότητας και εκπαίδευσης.
➢ Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας, μέσω αυτού του ιστότοπου ή συνδέεστε διαφορετικά με εμάς μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή email ή μέσω συνομιλίας ή κοινωνικών μέσων ή δημοσιεύετε σε σελίδες κοινωνικών μέσων ή εγγράφεστε σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή συμμετέχετε σε μία έρευνα, διαγωνισμό ή προωθητική προσφορά. Έρευνες και ερωτηματολόγια: Μπορούμε, επίσης, να συλλέξουμε περαιτέρω δημογραφικά δεδομένα ή άλλα προσωπικά στοιχεία, μέσω ερευνών και ερωτηματολογίων.
Για παράδειγμα, όταν: εγγράφεστε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο ή άλλο άμεσο στοιχείο διαφήμισης/μάρκετινγκ, όταν κάνετε ερωτήσεις ή ζητάτε πληροφορίες ή επικοινωνείτε μαζί μας γενικά, όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό στον ιστότοπό μας, για κράτηση καταλύματος, ενημέρωση για την φιλοξενία, για υπηρεσίες δωματίου, για κράτηση στο εστιατόριο μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμμετέχετε σε διαγωνισμό, προώθηση ή έρευνα και αφήνετε και/ή εγγράφεστε για ορισμένες από τις επιχειρηματικές μας υπηρεσίες.
➢ Ενδέχεται να λάβουμε ορισμένα δεδομένα αυτόματα όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μεταξύ άλλων μέσων αυτού του ιστότοπου. Για παράδειγμα, αυτά μπορεί να είναι δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας, την περιήγηση ή τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουμε δεδομένα όταν κάνετε κλικ σε μια από τις διαφημίσεις μας (συμπεριλαμβανομένων αυτών που βλέπετε σε ιστότοπους τρίτων ή σε κοινωνικά μέσα). Τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για τη διαχείριση επισκεπτών μπορούν, επίσης, να συλλέγουν δεδομένα αυτόματα για να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός προφίλ επισκέπτη, το οποίο με τη σειρά του μας δίνει μια καλύτερη κατανόηση του πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας μαζί μας. Ενδέχεται να λάβουμε ορισμένα δεδομένα από τρίτους ως μέρος της διαδικασίας κράτησης για τη διαμονή, τη φιλοξενία, τις ανάγκες, την περιποίηση, την παροχή εστίασης ή τις υπηρεσίες μας στο ξενοδοχείο μας.
➢ Είτε σχεδιάζετε μία εκδήλωση μαζί μας, είτε παρευρίσκεστε σε μία εκδήλωση ως επισκέπτης, ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με το θέμα και την ημερομηνία της εκδήλωσης, στατιστικά στοιχεία και άλλες προσωπικές πληροφορίες των προσκεκλημένων που παρευρίσκονται στην εκδήλωση. Ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά στοιχεία για εσάς με προγραμματιστές εκδηλώσεων ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή αντίστροφα.
➢ Ενδέχεται, επίσης, να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτα μέρη (όπως αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικούς πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους), καθώς και από άλλες πηγές που μοιράζονται τα δεδομένα σας μαζί μας, σύμφωνα με νόμιμες ή συμβατικές υποχρεώσεις. Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω και να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες για τους ίδιους σκοπούς. Για παράδειγμα από συνεργάτες τεχνολογίας που μας βοηθούν να διευθύνουμε τον ιστότοπό μας και τις εγγραφές στη λίστα αλληλογραφίας, από παρόχους υπηρεσιών πληρωμής και πρόληψης απάτης, από παρόχους αναλυτικών στοιχείων, δίκτυα διαφημίσεων και παρόχους πληροφοριών αναζήτησης, από συνεργάτες δεδομένων, από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι ρυθμίσεις απορρήτου έχουν οριστεί για το κοινό από τρίτα μέρη, στα οποία έχετε δώσει άδεια να μοιραστείτε τα δεδομένα σας μαζί μας και/ή από τρίτους που επιτρέπεται από το νόμο να μοιράζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μαζί μας.

Το VANORO HOTEL συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες για εσάς, μέσω της χρήσης διαδικτυακών τεχνολογιών (π.χ. cookies) και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης κατά τη λήψη αναφορών σφαλμάτων ή δεδομένων χρήσης από εφαρμογές λογισμικού στις συσκευές σας OnLine ή μέσω WiFi επικοινωνιών στα γραφεία της επιχείρησης. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται, επίσης, να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται από το χρήστη, αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του VANORO HOTEL. Με την εγγραφή σας και/ή την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στον ιστότοπό μας, συναινείτε ταυτόχρονα στο να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

5.1. Το VANORO HOTEL σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο τρόπος συλλογής δεδομένων παραπάνω εξήγησε τους διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους μπορούμε να λάβουμε ή να λάβουμε δεδομένα. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι προσωπικά δεδομένα, επομένως διαβάστε παρακάτω για να κατανοήσετε τους διαφορετικούς τύπους που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς.
Φυσικά, οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε εξαρτώνται από το πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πέρα από τους επιδιωκόμενους από την επιχείρηση μας και τα υποκείμενα (πχ αιτήματα των επισκεπτών των ιστότοπών της), τα οποία συναινούν ρητώς στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Για κάθε θέμα που άπτεται της παρούσας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@vanorohotel.com. ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310553283.
Με την παρούσα πολιτική έχουμε ως στόχο να σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά τη λειτουργία μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και εφόσον χρειάζεται, ενημερώνονται και επικαιροποιούνται. Όπου απαιτούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες ή σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη νέα αυτή επεξεργασία, εφόσον αυτή απαιτείται κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Το VANORO HOTEL φροντίζει ώστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζεται να:
• Υποβάλλονται σε επεξεργασία, η οποία είναι σύννομη και θεμιτή σε σχέση με το υποκείμενο των Δεδομένων.
• Συλλέγονται για καθορισμένους ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
• Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς, για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
• Είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.
• Υποβάλλονται σε επεξεργασία, κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
• Διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ιδίως αν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών κρίνεται απαραίτητη για:
 Την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από διάταξη αλλού νόμου.
 Την εκπλήρωση καθήκοντος της επιχείρησης μας προς εκτέλεση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.
 Την αρχειοθέτηση για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας.
 Για στατιστικούς σκοπούς.
 Για θεμελίωση, αντίκρουση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5.2. Το VANORO HOTEL σύμφωνα με το νόμο, συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Όταν κάνετε απευθείας εγγραφή για να κάνετε μία κράτηση ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, καθώς και κατά το check-in σας στο ξενοδοχείο μας, μπορεί να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως:

➢ Τα δεδομένα ταυτότητας, τα οποία περιλαμβάνουν τον τίτλο, το φύλο, το όνομα, το πατρικό όνομα, το επώνυμο, την ιθαγένεια, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης, την οικογενειακή κατάσταση. Εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας, μέσω των κοινωνικών μέσων, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα χρήστη των κοινωνικών μέσων σας, αλλά και στοιχεία σχετικά με την εικόνα σας (μπορεί να υπάρχει καταγραφή από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται εντός του ξενοδοχείου κλπ).
➢ Στοιχεία που σχετίζονται με τη διαμονή και την εστίαση σας (διάρκεια παραμονής, πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση προϊόντων κλπ).
➢ Τα στοιχεία επικοινωνίας που περιλαμβάνουν διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση email και αριθμούς τηλεφώνου.
➢ Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα που περιλαμβάνουν στοιχεία κάρτας πληρωμής και τραπεζικού λογαριασμού.
➢ Τα ταξιδιωτικά δεδομένα: αριθμός πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας ή άλλα δεδομένα πληρωμής, οικονομικές πληροφορίες σε περιορισμένη έκταση, ταξιδιωτικό δρομολόγιο, ομάδα ταξιδιών ή δεδομένα δραστηριότητας.
➢ Τα δεδομένα συναλλαγών περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές προς και από εσάς και άλλες λεπτομέρειες των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς.
➢ Τα δεδομένα προφίλ περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, τις αγορές ή τις παραγγελίες που πραγματοποιήσατε από εμάς, τα ενδιαφέροντά σας, τις προτιμήσεις, τα σχόλια και τις απαντήσεις της έρευνας, καθώς και τυχόν δεδομένα που έχουμε προσθέσει (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας αναλυτικά στοιχεία και προφίλ), αναγνωριστικό λογαριασμού κοινωνικών μέσων, φωτογραφία προφίλ και άλλα δεδομένα διαθέσιμα στο κοινό ή δεδομένα που διατίθενται συνδέοντας τα κοινωνικά σας μέσα.
➢ Τα τεχνικά δεδομένα περιλαμβάνουν διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), δεδομένα σύνδεσης, τύπο και έκδοση προγράμματος περιήγησης, ρύθμιση και τοποθεσία ζώνης ώρας, τύπους και εκδόσεις προσθηκών προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.
➢ Τα δεδομένα χρήσης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
➢ Τα δεδομένα παρακολούθησης περιλαμβάνουν πληροφορίες που συλλέγουμε εμείς ή άλλοι για εσάς από cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως σήματα ιστού, pixel και αναγνωριστικά για κινητά.
➢ Τα δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνιών περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας για τη λήψη άμεσου μάρκετινγκ από εμάς και από τρίτους μας και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.
➢ Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εικόνες και βίντεο μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, εφεξής CCTV), όπου αυτό είναι εγκατεστημένο, για λόγους ασφαλείας, των εργαζομένων, των πελατών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και με τα πρότυπα που τίθενται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων, ήχου και εικόνας και δεδομένα από αναφορές ασφαλείας, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, για λόγους ασφάλειας (λ.χ. αναφορές περιστατικών, αναφορές απολεσθέντων αντικειμένων, λίστα χρηματοκιβωτίων κλπ). Τέτοιου είδους αναφορές μπορεί να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό δωματίου και καταγράφονται για λόγους ασφάλειας και προστασίας σας επί τη βάσει του εννόμου συμφέροντος μας.
➢ Συγκεντρωτικά Δεδομένα, όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορεί να προέρχονται από τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν θεωρούνται νομικά προσωπικά δεδομένα, καθώς αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας.
➢ Δεδομένα επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση οικίας ή εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας και προσωπικού, αριθμός τηλεφώνου (οικία/εργασία/κινητό) και αριθμούς φαξ.
➢ Οικογενειακά δεδομένα: δεδομένα για μέλη της οικογένειας και συντρόφους, όπως ονόματα και ηλικίες παιδιών.
➢ Δεδομένα κοινωνικών μέσων & Δεδομένα τρόπου ζωής: Προτιμήσεις επισκεπτών και εξατομικευμένα δεδομένα, όπως προηγούμενες διαμονές ή αλληλεπιδράσεις επισκεπτών, αγαθά και υπηρεσίες που αγοράστηκαν, ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, χόμπι, επιλογές φαγητού και ποτού, υπηρεσίες και παροχές για τις οποίες μας συμβουλεύετε ή για τα οποία μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας.
➢ Δεδομένα υγείας, πχ όπως απαιτείται για τη συμμετοχή σε ορισμένες δραστηριότητες, τη χρήση υπηρεσιών και ειδικών αιτήσεων υπηρεσιών και παροχών και τις διατροφικές προτιμήσεις σας (πχ τυχόν αλλεργίες, δυσανεξίες κλπ).

5.3. Ειδικά για συγκεκριμένες περιπτώσεις συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα με την ακόλουθη επεξήγηση της νομικής βάσης:

Α. Εργαζόμενοι / Εξωτερικοί συνεργάτες: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), δεδομένα μισθού, δεδομένα ασφάλισης, στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζομένου/συνεργάτη, την προϋπηρεσία του, βιογραφικό σημείωμα, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πτυχίο, τα έντυπα των ασθενειών, τα στοιχεία του Δελτίου Ταυτότητας, IBAN του τραπεζικού λογαριασμού, φωτογραφίες, Α.Μ.Κ.Α., στοιχεία μητρώου ΙΚΑ, απογραφικό δελτίο εισφορών ΙΚΑ, τηλεφωνικούς αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία εφορίας ΑΦΜ, ΔΟΥ, πληροφορίες που περιέχονται σε βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, έγγραφα πρόσληψης και έγγραφα λύσης της σύμβασης εργασίας, αποφάσεις συνταξιοδότησης, βιβλιάριο υγείας, ιατρικό φάκελο με το ιατρικό ιστορικό και τις εξετάσεις, πιστοποιητικά καταλληλότητας, τις αξιολογήσεις/βαθμολογήσεις, στοιχεία που αφορούν την απόδοση, βιογραφικό σημείωμα, ωράριο εργασίας.
Η διαχείριση της σχέσης εργασίας μεταξύ μας και του εργαζομένου/εξωτερικού συνεργάτη, καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων αυτών κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας. Η εκπλήρωση των εργοδοτικών υποχρεώσεων του VANORO HOTEL και η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του.

Β. Υποψήφιοι Εργαζόμενοι: όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, email, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση. Το VANORO HOTEL συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψήφιων για κενές θέσεις εργασίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τον υποψήφιο με την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση μη πρόσληψης το βιογραφικό του υποψήφιου εργαζομένου διατηρείται για διάστημα έξι μηνών για την κάλυψη τυχόν μελλοντικών θέσεων εργασίας. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποψηφίου για την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον του VANORO HOTEL και η συναίνεση του υποψηφίου εργαζομένου.

Γ. Συμμετέχοντες, ομιλητές και προσκεκλημένοι σε επιστημονικά συνέδρια, δράσεις και εκδηλώσεις: α) Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ιδιότητα, επάγγελμα, email. β) Δεδομένα εικόνας (φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση). Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του VANORO HOTEL είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί λήψη εικόνων ή/και βιντεοσκόπησης των διαφόρων εκδηλώσεων, συνεδρίων ή ημερίδων που διοργανώνει η επιχείρηση μας. Τα δεδομένα αυτά είναι πιθανό να αναρτηθούν στο site ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο μας. Σκοπός είναι η επιτυχής διοργάνωση. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχημένη διαχείριση και οργάνωση των δράσεων και των σκοπών τους.

Δ. Διαμένοντες / Επισκέπτες στο Ξενοδοχείο: ονοματεπώνυμο, στοιχεία εγγράφων ταυτοποίησης (διαβατήριο, ταυτότητα κλπ), ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμός πιστωτικής κάρτας, διάρκεια διαμονής, email, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, στοιχεία τιμολόγησης. Εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος. Συγκατάθεση του υποκείμενου. Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του VANORO HOTEL.

Ε. Προμηθευτές: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, έδρα επιχείρησης, email, στοιχεία επικοινωνίας. Εκτέλεση συμβάσης, της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος. Συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις εκ συμβάσεως. Ικανοποίηση των συμβατικών συμφερόντων του VANORO HOTEL.

5.4. Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Α. Το VANORO HOTEL συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας προσφέρουν αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή επιτρέπεται η συλλογή τους από το νόμο ή τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη φυλή κάποιου προσώπου, την εθνική του καταγωγή, πολιτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, θρησκευτικές ή παρόμοιες πεποιθήσεις, σωματική ή ψυχική υγεία, σεξουαλική ζωή ή ποινικό μητρώο.
Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη διακριτική σας ευχέρεια όταν παρέχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός, αν δια της παρούσας, συναινείτε να χρησιμοποιήσει το ξενοδοχείο μας αυτά τα δεδομένα για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς του και συναινείτε στη μεταφορά και τήρηση αυτών των δεδομένων από και σε αρχεία που διατηρούνται στο ξενοδοχείο μας.

Β. Για την κατηγορία των Εργαζομένων: Το VANORO HOTEL δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν στην υγεία των εργαζομένων της, προκειμένου να ανταποκριθεί́ στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της. Ομοίως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία το VANORO HOTEL μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες ή αδικήματα, όπως αντίγραφα ποινικού μητρώου, σεβόμενη πάντα την αρχή της αναλογικότητας.

Γ. Διαμένοντες / Επισκέπτες / Συμμετέχοντες σε συνέδρια: Το VANORO HOTEL μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν διατροφικές συνήθειες, αλλεργίες, θρησκευτικές προτιμήσεις, ασθένειες κλπ.
Σκοπός:
 Η εκτέλεση των υποχρεώσεων και άσκηση συγκεκριμενών δικαιωμάτων του VANORO HOTEL ή του υποκείμενου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.
 Η προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκείμενου των δεδομένων.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το εάν η παροχή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς το VANORO HOTEL θα μπορούσε να είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση info@vanorohotel.com.

6. XΡΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, στο VANORO HOTEL συλλέγουμε μία ποικιλία προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες μας, τους πελάτες και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και δεσμευόμαστε πλήρως να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας, χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ζητούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που τα χρειαζόμαστε ή σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νόμιμες συμβατικές μας υποχρεώσεις (να επεξεργαστούμε και να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της κράτησής σας, προώθηση και παροχή δωμάτιου, φιλοξενία, κράτηση δωματίου, εστιατορίου ή άλλων χώρων και παροχή των σχετικών υπηρεσιών, παροχή προσθέτων υπηρεσιών, διαμεσολάβηση / υποστήριξη για τη χρήση μεταφορικών μέσων, σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων, χρέωση για υπηρεσίες και καταναλώσεις και επεξεργασία πληρωμών, συναλλαγές ή υπηρεσίες που ζητάτε, καταχώρηση ως νέου επισκέπτη ή ως επισκέπτη της ιστοσελίδας κλπ). Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να παρέχουμε υπηρεσίες που ζητάτε, όπως: για να διευκολύνουμε τις κρατήσεις, την πληρωμή, να λάβουμε διοικητικές πληροφορίες, επιβεβαιώσεις ή μηνύματα πριν από την άφιξη, να σας βοηθήσουμε με συναντήσεις και εκδηλώσεις και να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με την περιοχή και την ιδιοκτησία, την οποία πρόκειται να επισκεφθείτε.
β) Για διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς επικοινωνίας σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τους συνεργάτες μάρκετινγκ και άλλα αξιόπιστα τρίτα μέρη βάσει της συγκατάθεσής σας. Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να λάβετε εξατομικευμένες προσφορές και οφέλη, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, ενημερωτικά δελτία και προαιρετική συμμετοχή σε έρευνες, με βάση τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε μελλοντική κράτηση / διαμονή στο ξενοδοχείο, για την αποστολή ενημερώσεων υπό τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/sms/newsletter/επιστολών, για την ενημέρωσή σας για προγράμματα/προσφορές/εκπτώσεις ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες του ξενοδοχείου, για την αποστολή μηνυμάτων/εντύπων στο πλαίσιο της έρευνας ικανοποίησης πελατών κλπ. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας ή/και να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς καμία αρνητική συνέπεια για εσάς.
γ) Το έννομο συμφέρον μας, όπως προκύπτει από ενέργειες, όπως η βελτίωση των υπηρεσιών μας, η διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών, η παροχή ειδικών προσφορών και οφέλη, διαχείριση των κρατήσεων σας από το τηλεφωνικό κέντρο, παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και υπηρεσιών άμεσης εμπορικής προώθησης, αξιολόγηση αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων υποψήφιων εργαζομένων και η διαχείριση της επιχειρηματικής/συμβατικής σχέσης με τους συνεργάτες ή προμηθευτές μας.
δ) Για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς, μέσω ερευνών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας στο VANORO HOTEL, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ιστοτόπων μας και των διαφόρων μέσων επικοινωνίας μας, τη διευκόλυνση των διαφημιστικών μας εκστρατειών ή/και των διαφημιστικών δραστηριοτήτων, με βάση το νόμιμο επιχειρηματικό μας ενδιαφέρον.
ε) Για τις οικονομικές συναλλαγές, διαχείριση χρεώσεων, αμοιβών, τελών, ΦΠΑ και ανάκτηση οικονομικών οφειλών επί τη βάσει του νόμιμου συμφέροντος μας.
στ) Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα (τα δικά μας και τρίτων μερών). Για παράδειγμα για να λειτουργήσει σύστημα CCTV προκειμένου να αποφευχθούν παράνομες ενέργειες και να προστατεύσουμε εσάς, το προσωπικό μας και την ιδιοκτησία μας.
ζ) Προκειμένου να συμμορφωθούμε με νόμιμη υποχρέωσή μας και την επίλυση ή ρύθμιση νομικών αξιώσεων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη μεταξύ μας σχέση.
η) Για την πρόληψη και τον εντοπισμό παρανόμων πράξεων. Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για την προστασία της επιχείρησής μας και των επισκεπτών μας και των επισκεπτών της ιστοσελίδας μέσω της παρακολούθησης της απάτης και της ύποπτης παρακολούθησης συναλλαγών).
θ) Αν μας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.

6.2. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς με τους παρακάτω τρόπους και για τους παρακάτω σκοπούς:

• παροχή, διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη σχετικών χαρακτηριστικών, περιεχομένου και παρεχόμενων υπηρεσιών,
• εντοπισμός και προστασία σας από δόλια, καταχρηστική ή παράνομη δραστηριότητα και διατήρηση της ασφάλειας του ιστότοπου,
• διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησης μας,
• ενεργοποίηση της χρήσης των διαθεσίμων υπηρεσιών μας, αποστολή κινήσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς, καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς,
• αποστολή ειδοποιήσεων, μέσω email, σχετικά με τα αιτήματά σας στον ιστότοπο μας,
• διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με τον ιστότοπο μας,
• διατήρηση της ασφάλειας του ιστότοπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης,
• για νομικούς σκοπούς: (i) νομικές διαδικασίες, αιτήματα νομικών και κρατικών αρχών, (ii) αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων από οποιοδήποτε περιεχόμενο, (iii) προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της προσωπικής ασφάλειας, των χρηστών ή του κοινού, (iv) εδραίωση ή άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων ή (v) όπως άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία.
Ως μέρος της δέσμευσής μας να σας ενημερώνουμε, αφού δίνετε τη συγκατάθεση και την άδεια για οποιαδήποτε χρήση που είναι συνεπής με τις χρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή περιγράφεται αλλού στον ιστότοπο και στο σημείο που υποβάλετε αυτά τα προσωπικά στοιχεία, τέτοια συναίνεση θα τεκμαίρεται από το VANORO HOTEL και αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να στείλουμε αλληλογραφία, e-mail, τηλέφωνο, κείμενο ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας με οποιοδήποτε άλλο μέσο για να σας ειδοποιήσουμε για νέα προϊόντα, παροχές διαμονής, διαφήμιση υπηρεσιών και νέες υπηρεσίες του VANORO HOTEL ή επερχόμενες ειδικές προσφορές, εκδηλώσεις ή άλλες σχετικές πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν, αφού επιτρέψετε τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, αποφασίσετε αργότερα ότι δεν θέλετε πλέον να σας συμπεριλάβουμε στη λίστα αλληλογραφίας του ή να επικοινωνούμε μαζί σας με άλλο τρόπο ή να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή στον ιστότοπο, απλώς ενημερώστε μας στέλνοντας ένα e-mail. Σε περίπτωση ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων – ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα – όπως περιγράφονται παραπάνω, φροντίζουμε να λάβουμε εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεση πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία αυτών.

6.3. Ενδέχεται, ωστόσο, να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς:

• Επιχειρηματικοί συνεργάτες. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τις πληροφορίες σας με έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Οι εν λόγω συνεργάτες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε και για να σας παρέχουν υλικό προώθησης, διαφημίσεις και άλλο υλικό, αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
• Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, εταιρείες υπηρεσιών εκτύπωσης κλπ.
• Έγκριση Πίστωσης: Όταν υποβάλλετε αίτημα πίστωσης, τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται και αποκαλύπτονται σε κατάλληλους τρίτους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αποφασιστεί η χορήγηση και η διατήρηση ενός πιστωτικού ορίου για σας.
• Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή με εντολή σας. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή το ζητήσετε.
Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα. Τα Προσωπικά Δεδομένα του χρήστη δεν δημοσιεύονται, δεν πωλούνται και δεν κοινοποιούνται. Στο VANORO HOTEL αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας και βασική αρχή μας ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης (marketing) χωρίς τη συγκατάθεσή σας, καθώς η πρόσβαση στα αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία των υποκείμενων των δεδομένων, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία έχουν λάβει το ρόλο των εκτελούντων την επεξεργασία. Όταν οι πληροφορίες διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιορίζουμε το εύρος των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.
Επιπλέον, δεδομένου ότι ορισμένες από τις δραστηριότητές μας διεκπεραιώνονται από τρίτα μέρη, προσπαθούμε με συμβατικές εγγυήσεις να εξασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τρόπο ασφαλή και απολύτως συμβατό με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εξαιρείται η διάθεση των στοιχείων σε εποπτικές, δημοτικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε αιτήματα της κυβέρνησης ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές διατάξεις ή κρατικούς κανονισμούς.
Τέτοιες αποκαλύψεις μπορεί, επίσης, να απαιτούνται όταν έχουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, όταν απαιτείται κοινή χρήση ή αποκάλυψη των πληροφοριών σας, προκειμένου να σας προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες (πχ κρατήσεις), για ελέγχους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή ελέγχους ασφαλείας και/ή για τη διερεύνηση ή ανταπόκριση σε παράπονα ή απειλές κατά της ασφάλειας και για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας όταν τρίτοι ή πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές (για παράδειγμα εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης, εταιρείες που διαχειρίζονται τις πληρωμές που γίνονται με κάρτες, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ) που ενεργούν για λογαριασμό του VANORO HOTEL απαιτούν τέτοιες πληροφορίες, όταν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως η προστασία της ζωής, της υγείας ή της περιουσίας ενός ατόμου. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε το πεδίο των προσωπικών πληροφοριών που αποκαλύπτονται στην ποσότητα πληροφοριών που απαιτείται για την εκτέλεση της συγκεκριμένης λειτουργίας. Εκτός εάν αποκλείεται διαφορετικά από το νόμο, απαιτούμε και από τρίτα μέρη να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να τηρούνε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου.
Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές δεσμεύονται από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Το σύνολο του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στο VANORO HOTEL και επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεσμεύεται συμβατικά με ρήτρες εχεμυθείας, εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων σας.
Το VANORO HOTEL μπορεί, επίσης, να αποκαλύπτει Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με την πώληση, εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση της επιχείρησης του ιστότοπου, τον οποίο αφορούν τα δεδομένα. Στις περιπτώσεις αυτές το VANORO HOTEL παραμένει υπεύθυνο για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση (DPA) με τους τρίτους, στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το ισχύον νομικό πλαίσιο.

6.4. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και στην Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται, μέσω της ιστοσελίδας, απευθύνονται προς ένα γενικό κοινό. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ, ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, εκτός αν αυτό αποτελεί μέρος ανειλημμένης δέσμευσης για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, δεν στοχεύουμε σε ανήλικους και δεν συλλέγουμε εν γνώσει τους προσωπικές πληροφορίες από πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Το VANORO HOTEL αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να κάνετε κρατήσεις ή/και να υποβάλετε προσωπικά στοιχεία στον ιστότοπό μας. Εάν το VANORO HOTEL αποκτήσει ακούσια προσωπικά στοιχεία ή άλλα δεδομένα από χρήστες κάτω των 18 ετών, δεν θα παρέχουμε εν γνώσει μας αυτά τα δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό και οποιαδήποτε μεταγενέστερη αποκάλυψη θα οφείλεται στο γεγονός ότι ο χρήστης κάτω των 18 ετών χρησιμοποίησε τον ιστότοπο και υπέβαλε προσωπικά στοιχεία χωρίς να ζητηθεί η άδεια του VANORO HOTEL.
Αντιθέτως, εάν απαιτείται, επιδιώκουμε να συλλέγουμε τα δεδομένα των ανήλικων από τους γονείς τους ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους και όπου αυτό είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε τη σχετική συγκατάθεση. Καθώς δεν είναι πάντοτε εφικτό να καθορίζουμε την ηλικία των προσώπων που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας, ωστόσο, συμβουλεύουμε τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες να επικοινωνούν μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσουν την μη επιτρεπόμενη παραχώρηση δεδομένων από ανηλίκους, ώστε να μπορούν να ασκήσουν αναλόγως τα δικαιώματά τους, όπως η διαγραφή των δεδομένων τους.

7. ΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από το είδος των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας, όπως όνομα, επώνυμο και email, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως χρήστη και για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης από την επιχείρηση υπηρεσίας για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, με τη ρητή επιφύλαξη διατήρησης για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία. Σε κάθε χρήση καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς.
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
• Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Επίσης, όταν είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διάφορες ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμη και αν έχει κλείσει ο λογαριασμός ή δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.
• Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας, έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά σε εξουσιοδοτημένους ανά υπηρεσία υπαλλήλους της επιχείρησης για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας.
Επίσης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα το διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει τη διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσίες, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας ή αν δε χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά δεδομένα των υποκείμενων θα καταστρέφονται και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα σκοπό και με κανένα τρόπο.

8. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε, να ενημερωθεί, να μεταβάλλει ή να διαγράψει οποιοδήποτε στοιχείο του είναι καταχωρημένο με μια απλή γνωστοποίηση/αίτημα μέσω του e-mail, το οποίο δήλωσε κατά την εγγραφή του. Κάθε αίτημα του προσώπου/υποκειμένου υποβάλλεται στο VANORO HOTEL στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@vanorohotel.com.
Το VANORO HOTEL θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημά σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Το VANORO HOTEL θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Σε περίπτωση που η ικανοποίηση του αιτήματος σας είναι αδύνατη, το VANORO HOTEL θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή

του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών. Εάν το αίτημά σας κριθεί από το VANORO HOTEL ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.
Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των δεδομένων σας, κατά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του VANORO HOTEL, μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vanorohotel.com.
Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα, του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το VANORO HOTEL, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς κάποια χρέωση:
Α) Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρα 12, 13, 14 ΓΚΠΔ). Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε για την ύπαρξη της πράξης επεξεργασίας και τους σκοπούς της, καθώς και για κάθε περαιτέρω πληροφορία που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Β) Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ). Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε και να επιβεβαιώνετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με νόμιμο τρόπο. Εάν έχετε υποβάλλει προσωπικά δεδομένα στην επιχείρηση μας, στις περισσότερες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα εύλογης πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να διορθώσετε οποιεσδήποτε ανακρίβειες. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε την τροποποίηση ή την απομάκρυνση πληροφοριών σχετικών με εσάς, επικοινωνώντας με το VANORO HOTEL και θα προβούμε σε όλες τις εύλογες και πρακτικά δυνατές προσπάθειες, προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και τις επαγγελματικές προδιαγραφές.
Γ) Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ). Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε ερχόμενοι σε επαφή στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας info@vanorohotel.com, του VANORO HOTEL.
Δ) Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ). Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε κάθε περίπτωση αλλά σημειώνουμε ότι το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Αυτό μπορείτε να το κάνετε, προκειμένου να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντα σας ή ακόμα και άνευ αιτιολόγησης. Σε περιπτώσεις όπως ενδεικτικά, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον κλπ, το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.
Ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ). Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας, είναι, ωστόσο, απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
Στ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21 ΓΚΠΔ). Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπό απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.
Ζ) Δικαίωμα στη Φορητότητα (άρθρο 20 ΓΚΠΔ). Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.
Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή από εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
Η) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ). Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στο email info@vanorohotel.com.
Θ) Δικαίωμα καταγγελίας. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από το VANORO HOTEL με αποτέλεσμα να υποστείτε υλική ή όχι ζημία, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, +30 210 6475628, contact@dpa.gr)
Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά́ σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vanorohotel.com.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ KAI ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το VANORO HOTEL βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με αυτόν. Θέλουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή, για αυτό έχουμε εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια, χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, τροποποίηση ή κοινή χρήση, χρησιμοποιώντας διαδικαστικές και τεχνικές διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων κωδικού πρόσβασης και του «τείχους προστασίας». Διασφαλίζουμε, επίσης, ότι μόνο τα άτομα που σχετίζονται με την επιχείρηση μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων, αντιπροσώπων, προμηθευτών και άλλων τρίτων. Θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας. Λαμβάνει ακόμη όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ενδείκνυνται για την ασφάλεια και ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων, ώστε να εξασφαλίσει ένα επαρκές και ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας κατάλληλο για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την αποτροπή τυχαίας απώλειας, κακής χρήσης ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, κοινοποίησης, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψης τους και να παρέχει την καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων που αποθηκεύει και την αποτροπή κακόβουλων υποκλοπών και διαρροών.
Για το σκοπό αυτό όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στον ιστότοπό μας προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης. Αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό και τείχος προστασίας) διακομιστές αλλά, παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου και για αυτό είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε εμπιστευτικό τον κωδικό που χρησιμοποιείτε. Εξάλλου, η εταιρία μας δεν θα ζητήσει ποτέ τη γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασής σας (παρά μόνο όταν συνδέεστε στον ιστότοπό μας). Άλλωστε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Αυτά τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.
Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην επιχείρηση.

9.1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα πρέπει να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή αναγκών αναφοράς. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται και για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν κατά τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας και εφόσον είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων μας. Για να αποφασίσουμε για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Θα λαμβάνονται υπόψιν για το χρονικό διάστημα διατήρησης μόνο οι αρχικοί σκοποί συλλογής και επεξεργασίας, οι σκοποί αρχειοθέτησης, το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο νόμος. Εάν η συλλογή δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, αυτά μπορούν να διαγράφουν ανά πάσα στιγμή μετά την απόσυρση της συναίνεσής σας.
Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να διαγράφουν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέγονται,
• όταν η διαγραφή είναι απαραίτητη, προκειμένου να συμμορφωθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις και
• κατόπιν αιτήματός σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι που να απαιτούν τη διατήρησή της.
Τα βιογραφικά σημειώματα που συγκεντρώνονται από το αρμόδιο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού διατηρούνται για έξι μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται. Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

10. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 09/09/2021. Το VANORO HOTEL μπορεί να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για λειτουργικούς σκοπούς. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα ενημερώνουμε την «ημερομηνία ενημέρωσης» στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.
Παρακαλούμε να ανατρέχετε ανά τακτές χρονικές περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να ελέγχετε την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, ώστε να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που το VANORO HOTEL προστατεύει τα δεδομένα σας. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική. Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματά μας να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε επιλογή για την μελλοντική χρήση αυτών των Δεδομένων. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν με τρόπο που δεν έχουμε προηγουμένως καθορίσει και για διαφορετικό σκοπό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προς ενημέρωση για το πώς μας επιτρέπει ο νόμος να το κάνουμε αυτό και, αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Η αναθεωρημένη Δήλωση Απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης/ανάρτησης της στην ιστοσελίδα της επιχείρησης μας.

11. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για να σας επιτρέψει να επισκέπτεστε εύκολα άλλους διαδικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος και να επιτρέπεται σε τρίτους να συλλέγουν ή να κοινοποιούν δεδομένα για εσάς. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, σας συνιστούμε να διαβάσετε τη σημείωση απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς έναν αριθμό άλλων ιστότοπων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες. Αυτοί οι ιστότοποι, ωστόσο, ενδέχεται να μην ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές απορρήτου. Επομένως, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου ή τις ενέργειες τρίτων και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον άλλο ιστότοπο, στον οποίο θα μεταβείτε. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σας σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει για τον εκάστοτε ιστότοπο.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή σχόλια ή θέμα σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία από την εταιρία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@vanorohotel.com ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310553283.

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας Δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr).

Απέχοντας μόνο μερικά βήματα από την καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης, το Vanoro είναι ένα ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο 5* — το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να εξερευνήσετε έναν από τους πιο γοητευτικούς και ιστορικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας!

Subscribe to our newsletter

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from VANORO HOTEL (Thessaloniki, Greece):

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Εγγραφή στο newsletter

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from VANORO HOTEL (Thessaloniki, Greece):

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.